עודכן לאחרונה: 22/07/2020

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מעריכים ומכבדים מאוד את פרטיות המידע האישי, שאנו מקבלים ממך, עת תעשה שימוש באתר NOMADIQ ("האתר"). מדיניות זו של הגנה על הפרטיות נוצרה לשם יידועך באשר לאופן בו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע האישי שלך, כמו גם את אופן פעולתה של מדיניות הפרטיות שלנו בכללותה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). 

עם שימושך באתר ו/או בביצוע רכישה באתר, אתה מסכים להתקשר בהוראות מדיניות הפרטיות המפורטות להלן. אם אינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש בשירותי האתר באופן מיידי. יובהר בזאת, כי יש לקרוא את הוראות הצהרה זאת בצוותא עם תקנון האתר ותנאי השימוש, אשר מהווים יחדיו את ההסכם המלא בינך לבין יויו פתרונות לעסקים (להלן: "החברה"). יודגש כי הנך חייב לתת הסכמתך למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע וכי בכל שימוש בשירות הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע כאמור לכל שימוש בו ולהעברתו והכל כמפורט במדיניות הפרטיות. 

בהסכמתך להיכלל במאגרי מידע של החברה, הנך מסכים לדיוור משלוח הודעות טקסט מסחריות ו/או דואר אלקטרוני, הודעות שיווקיות, לצור עמך קשר בנוגע לשירות, להציע לך מוצרים דומים, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי, מעבר לזאת שהענקת במועד אישורך להיכלל במאגר מידע זה. 

מדיניות פרטיות זו חלה על כל המידע ובכלל זה מידע אישי, שאנו עשויים לאסוף במרשתת (אינטרנט) לרבות וללא הגבלה באמצעות אתר האינטרנט, או על ידי רישום לשירותים של החברה באתר. רישום לקבלת השירותים עשוי לכלול מידע אישי, כדוגמת שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת, מיקום, כתובת דואר אלקטרוני שלך, מספר הטלפון, מידע אודות השימוש ורכישותיך באתר, וזאת בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות רכישות או פעולות שתבצע באתר (להלן: "המידע"). פרטים אלה יאפשרו לנו לספק לך שירות טוב יותר ועשויים להתעדכן על ידך מעת לעת והם נועדו אך ורק לטובת הענקת השירותים על ידי החברה. 

מידע אישי במאגר מידע

אנו ננהל קובץ רישום (LOG) המכיל מידע על כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים, ספקי שירותי אינטרנט, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה, מספר לחיצות מיקום בדף. אנו נשמור פרטי הזמנות קודמות שלך, לרבות נתוני מיקום, ובין היתר נשתמש בנתונים אלה כדי להציע לך לבחור בהזמנתך הקודמת בעת שתשתמש בשירות שוב.

אנו נשתמש במידע שנצבר אצלנו כדי לנתח מגמות, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לנהל את השירות, לאבחן בעיות בשרתים ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. נשתמש גם כן בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים, לשמור כתובות IP  לצרכים סטטיסטיים פנימיים של החברה ולנתח חשדות לפעילות לא חוקית.

בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף על מנת ללמוד על רצונותיהם והעדפותיהם של לקוחותינו. ייתכן ובעתיד נשתמש במידע על מנת להציע לך הצעות מותאמות בהתאם להעדפות שלך, ככל שאכן אישרת קבלת הצעות אלה.

בנוסף לאמור לעיל, החברה תהיה רשאית, להעניק רישיון מוגבל לנותני שירותים מטעמה לעשות שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצרכי קריאת מידע, לזיהוי מגמות והבדלי צריכה, וכן למטרות פרסום ושיווק של החברה. 

משתמש באתר, שמעוניין כי מידע בקשר אליו יימחק ממאגר המידע מוזמן לפנות בכתב לחברה באמצעות דוא"ל info@nomadiq.co.il  לאחר קבלת דרישה למחיקת מידע בקשר למשתמש באתר, החברה תמחק את המידע ממאגריה ותמסור על כך הודעה למבקש ההסרה בתוך 30 יום בכפוף לכך שהמידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה יוסיף וישמר על ידה, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. 

יובהר, כי לא ניתן יהיה להעניק שירותים באתר ללא מסירת מידע. משתמש בשירות שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, מעודכן וברור רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, במידה ויסורב תימסר על כך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות.

לשם ביצוע תשלום באתר, יש להזין פרטי כרטיס אשראי וכל נתון אחר שיידרש על ידי החברה הסולקת. התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי. נתוני כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים בשירות אלא אם ביקשת שפרטים אלו יישמרו באתר הסליקה לרכישות עתידיות. כל פרטי התשלום נסלקים, מוצפנים ומאובטחים על ידי חברת אבטחה נפרדת שמאבטחת את התשלומים. תנאי האבטחה עומדים בתקני PCI-DSS.

שימוש במידע האישי שלך ובפריטי המדיה

אנו שומרים את הזכות לשימוש ולשיתוף כל מידע אישי ו/או שאינו אישי, עם צדדים שלישיים לכל מטרה חוקית, כדוגמת הבטחת מימוש צו בית משפט.

הינך מבין, מסכים ומאשר, כי לחברה יש את הזכות להשתמש בפרטי מדיה ובמידע האישי בכל אחד מאלה:

צווים והליכים משפטיים: היה ונדרש לחשוף מידע אישי ו/או כל מידע רלוונטי אחר במסגרת הליכים משפטיים ו/או מנהליים על פי דין כגון צווי הבאה או צווי בית משפט ו/או בעמידה בחוקים ברי יישום, הרי שאנו נפעל בהתאם להוראות/צווים אלה ונפעל לגילוי החומר הנדרש על פי דין.

העברת זכויות וחובות: במקרה בו כלל הבעלות בחברה או בעלות של חלק מפעילות החברה תשתנה, פרטיך האישיים וכל מידע רלוונטי אחר הנוגעים לפעילות העסקית צפוי להיות מועבר ומורשה לשימוש על ידי הבעלים חדשים.

הגנה על שירותי החברה: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר במקרה, שנהיה סבורים, כי גילוי זה הינו הכרחי כדי להגן על שירותינו, הזכויות שלנו או קניין רוחני, או בזכויות של צד שלישי כלשהו.

שימוש בשירותי צדדים שלישיים: אנו משתמשים בספקי שירותים, צד שלישי, על מנת לבצע שירותים מסוימים בשמנו. כחלק מהשירותים, אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לאותם ספקי שירותים, כאשר המידע, שהם מקבלים נחוץ להם כדי לבצע את תפקידם. ספקי שירותים אלה הוגבלו בחוזה מלהשתמש במידע האישי העומד לרשותם לכל מטרה אחרת, ונדרשים לעמוד בכל החוקים בנוגע למידע האישי שלך ולכל מידע רלוונטי אחר שהם מקבלים.

מקרים מיוחדים: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך וכל מידע רלוונטי אחר במקרים מיוחדים בהם תהיה לנו סיבה להאמין, כי חשיפת מידע זה נחוצה כדי לזהות, ליצור קשר או לפתוח בהליך משפטי כנגד אדם אשר עלול להפר מדיניות פרטיות זו או עלול לגרום לפגיעה או להפרעה (בכוונה או שלא בכוונה) לזכויותינו או קנייננו, משתמשים אחרים, או כל גורם אחר שיכול להיפגע על ידי פעילויות כגון אלה. אתה מאשר לנו בכך לחשוף כל מידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק ו/או גורמים ממשלתיים אחרים, אם אנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, מאמינים, כי חשיפה כזו היא הכרחית או מתאימה.

שימוש בעוגיות (Cookies)

במהלך הזנת הנתונים על ידי הגולש באתר עשויות להישלח למחשב הגולש ולהישמר עליו עוגיות (Cookies) וזאת לצורך זיהוי הגולש בעת גלישתו באתר ומסיבות נוספות. 

השימוש בעוגיות נועד לאפשר תפעול שוטף תקין של האתר ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באתר, אימות פרטיהם והתאמת האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן, נעשה שימוש בעוגיות לצרכי אבטחת המידע באתר. 

ידוע לך כי עוגיות מסוימות עשויות להישמר על הכונן הקשיח במחשב שלך אף לאחר סגירת הדפדפן עימו אתה מבקר באתר האינטרנט. אם אינך מעוניין בעוגיות הינך יכול להגדיר לדפדפן שלך שלא לאפשר שימוש בעוגיות, אך הוראה זאת עשויה לשבש את קבלת השירותים. כמו כן, ניתן למחוק באופן ידני את העוגיות השמורות במחשב שלך. לשם כך, היוועץ בקובץ העזרה של תוכנת הדפדפן שלך.

ידוע לך כי האתר מציג לעתים פרסומות של צדדים שלישיים אשר גם בהן נעשה שימוש בעוגיות, בעיקר על מנת לאפשר לאתר להציג פרסומות בתחומים אשר צפויים לעניין אותך. למנהלי האתר אין שליטה בעוגיות אלו ואין כל אחריות לגבי תוכנן ופעולתן.

אבטחת המידע האישי שלך

החברה פועלת להגנה ואבטחה מיטבית של המידע האישי שלך ואנו נפעל, באופן סביר, להגן על הנתונים שלך מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשה או גילוי, שינוי או השמדה. התחייבות זאת הינה כפופה למילוי כלל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה בידי המשתמש.

המידע האישי שלך לא ישותף מחוץ לחברה ללא רשותך, אלא בתנאים שפורטו במדיניות פרטיות זאת לעיל. החברה מאחסנת את המידע האישי שלך בשרתים עם סיסמא וגישה מוגבלת.

החברה הטמיעה אמצעים טכניים וארגוניים משמעותיים לאבטחת המידע. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי ושרתי השירות אין בהם ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעים אבטחה אלו, אך אם וככל שיידוע לה על פעילות בלתי חוקית, הרי שהיא תדווח לך על כך ותפעל לתיקון החדירה וצמצום הסיכונים. 

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף מלבד לצורך זה (למעט לחברת אבטחת או סליקת האשראי כאמור). על כן, יובהר שהחברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי המשתמשים בשירות במהלך השימוש בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. משתמש שיעשה שימוש בשירות בניגוד לתנאי השימוש או בניגוד להוראות הדין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה או לכל צד שלישי אחר.

היעדר האחריות של החברה משמעו פטור מלא מכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, למשתמש או לכל צד ג'. פטור מלא מאחריות כלפי החברה יחול גם לגבי כל חברה קשורה, שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, מנהלים, עובדים, סוכנים, זכיינים, קבלני משנה וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם, הכל בין אם מצוין הדבר מפורשות במדיניות זאת ו/או בתנאי השימוש ובין אם לאו.

החברה תהיה רשאית להפסיק לאלתר את השימוש של משתמשים הפועלים באתר בניגוד לכללים האמורים בתקנון זה או בהוראות כל דין וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת שהיא. אין בהפסקת השימוש משום הפסקת אחריות המשתמש לפעולותיו, ואין באי הפסקת השימוש משום הסכמה על הפעולות כאמור.

שינויים במדיניות זו

החברה נוהגת, מעת לעת, לעדכן את מדיניות פרטיות זו. כשאנו עושים כן, אנו משנים אף את תאריך ה-"עודכן לאחרונה" בראש מדיניות הפרטיות. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, שינויים אלה יפורסמו כאן, כך שתמיד תהיה מודע לאיזה סוג של מידע אישי נאסף, מה אופן השימוש במידע זה, ובאילו נסיבות המידע יימסר. השימוש המתמשך שלך באתר האינטרנט ו/או בשירותים לאחר פרסום השינויים במדיניות יהווה הסכמתך לשינויים במדיניות, כפי שתתעדכן מעת לעת.

יצירת קשר

בכל שאלה, הערה או בקשות בנוגע למדיניות זו או נהלי המידע של החברה, אנא פנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@nomadiq.co.il .