מועד עדכון: 22/07/2020

 1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר ההזמנות של חברת NOMADIQ (להלן: "החברה"). השימוש באתר ובכלל השירותים הכלולים בו (להלן: "המערכת") יחולו בין החברה לבין כל אדם, חברה, שותפות ו/או כל ישות משפטית אחרת, אשר מבקשת לעשות שימוש במערכת (להלן: "משתמש"). תנאי השימוש חלים ומסדירים את גישתו של המשתמש ואת שימושו בשירותים  אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש הללו לפני שתמשיך בהפעלת המערכת. תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס לשני המינים ויש לקוראם ככאלו. 
  2. השימוש באתר האינטרנטwww.NOMADIQ.co.il  (להלן: "האתר") לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו וכל חלק מאלה (ביחד ולחוד, להלן: "השירותים"), כפופים לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי גלישה, הורדה, שימוש ו/או רישום בשירותים ו/או כל פעולה אחרת בשירותים הנך ("אתה") מתחייב, כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. לכן, אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש אנא חדל באופן מיידי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוענקים במסגרתו.
  3. תנאי השימוש בשירותים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של עדכון תנאי השימוש החברה תעדכן את מועד העדכון, המצוין בפתח תקנון זה. 
  4. למעט אם צוין אחרת במפורש, כל רכיב ו/או תכונות חדשות שמרחיבות או משפרות את השירותים הנוכחיים, לרבות אך מבלי להגביל, עדכוני גרסה, תהיינה כפופות לתנאי שימוש אלו. החברה רשאית לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של השירותים בכל עת, מבלי לתת התראה כלשהי למשתמש. למען הסר ספק, החברה יכולה להטיל הגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה לחלקים או לכלל השירותים ללא כל הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. תנאי השירות
  1. השירותים מכילים מידע מסוגים שונים שעשוי להשתנות מעת לעת. לצורך ביצוע הזמנות הנך נותן את הסכמתך, כי ייאסף ויישמר מידע שלך שהוא מידע פרטי, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. השירותים מאפשרים ביצוע הזמנת מוצרים המוצגים באתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את השירותים מעת לעת, בכל דרך שהיא לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, הוספת אפשרויות שימוש, הסרתן ו/או הסרת קישורים וכן כל שינוי אחר וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות חסימת אפשרות השימוש בשירותים במקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מהשירותים, הגבלת הפריטים הניתנים להזמנה ואף ביטולו של השירות כולו. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
  3. אמצעי תשלום
   1. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בהתאם לתנאים המפורטים להלן. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: "חברות האשראי"): אמריקן אקספרס, דיינרס קלאב, ויזה וישראכרט.
   2. התשלום יבוצע על ידי חברות האשראי והאחריות בגין החיוב מוטלת עליהן באופן בלעדי. 
   3. השימוש בנתונים האישיים שלך, הינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר ו/או מדיניות הפרטיות של צדדים השלישיים כלשהם. 
  4. מבצעים
   1. מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, רשאית החברה להודיע על מבצעים למשתמשי האתר.
   2. השימוש בשירותים ובמידע שבו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות אך מבלי להגביל, הפסקות ופגיעות באיכות השירות (כגון: הפסקת חשמל, קישוריות לספק אינטרנט, בעיות טכנולוגיות וכו'), חוויית המשתמש, האטה בפעילות בציוד הקצה.
   3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לשירותים למשתמש כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת או חובת נימוק. 
  5. הזמנות
   1. בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לעיין ברשימת המוצרים הנמכרים ואף לבצע הזמנות באמצעות האתר.
   2. המחירים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אך אינם כוללים את התשלום עבור המשלוח אשר יצוין בנפרד במהלך ביצוע הזמנה. המחירים לרבות עלות המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר בגין כל הזמנה יהיה המחיר שיוצג לך בעת השלמת ביצוע ההזמנה. המלאי והזמינות של המוצרים המוצעים באתר מוגבלים ויתכן, כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר שהוזמן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים המוצעים במסגרת האתר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין בתנאי שימוש אלה כדי לחייב את החברה להציע או לספק מוצרים כלשהם.
   3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל. מובהר בזאת כי הבדל כאמור, לא יהווה עילה לביטול ההזמנה ולא תתאפשר השבה של הכסף ששולם.
   4. במידה ומסיבות טכניות לא הושלמה פעולת ההזמנה, יחויב המשתמש עבור המוצרים שאותם כן רכב ושבעניינם הושלם תהליך ההזמנה.
  6. מלאי
   1. בעת ביצוע ההזמנה באתר הנך מודע שלא כל המוצרים זמינים באופן וודאי במלאי. 
   2. המשלוחים בשירות מוגבלים לפי אזורי חלוקה של החברה או של חברות השליחות מטעמה. יתכן ולא יסופקו משלוחים ו/או יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים.
   3. החברה תוכל להקטין ו/או לבטל אזורי חלוקה בגלל תנאי מזג אוויר או מחסור בשליחים או מכל סיבה שתקשה עליה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת. 
  7. אספקת המוצר ומשלוח
   1. ככל שידרשו דמי משלוח, אלו ישולמו במסגרת ביצוע ההזמנה בנוסף לתשלום בגין המוצר.
   2. עם סיום הרכישה יקבל המשתמש מספר אסמכתא עם פרטי רכישתו.
   3. אספקת המוצר תתבצע לאחר ביצוע תשלום מלא וקבלת אישור מחברת האשראי, בעבור המוצר ודמי המשלוח, לכתובת המשתמש כפי שהוזנה על ידו.
   4. המוצר ישלח לכתובת המשתמש באמצעות שליח ו/או דואר ישראל תוך 7 ימי עסקים או בהתאם לכללי חברת השליחויות, המאוחר מביניהם.
   5. החברה תוכל להקטין ו/או לבטל אזורי חלוקה מכל סיבה שתקשה עליה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת.
   6. אספקת המוצר לכתובתו של המשתמש בפריקת מדרכה, ללא שירותי סבלות.
   7. ייתכנו עיכובים שאינם בשליטת החברה, האחרונה לא תישא באחריות בגין איחור באספקת מוצר מסיבות אלו.
  8. ביטול עסקה
   1. במידה וטרם בוצע חיוב על ידי חברות האשראי, ניתן לבטל את רכישת המוצר, ללא תשלום.
   2. המשתמש יהיה רשאי לבטל קנייה, כולה או חלקה, תוך 14 ימים מקבלת המוצר, זאת בכפוף למשלוח הודעה בכתב לחברה, השבת המוצר באריזתו המקורית, תוך התחייבות לשלמות המוצר ואי שימוש בו. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מעלות המוצר ו/או מערך השירות ו/או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם
   3. הנהלת האתר רשאית לבטל רכישה אם יתברר שחלה תקלה מהותית בתקשואת או בעיה טכנית אחרת שחיבלה במהלך הקניה התקין. במקרה שכזה תישלח הודעת ביטול למשתמש.
  9. שירות לקוחות

שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך בטלפון 052-8086829 ובכתובת המייל: info@nomadiq.co.il

 1. הגבלות ואיסורים
  1. תשלום וביצוע הזמנות דרך האתר מותרים אך ורק מגיל 18. הנך מצהיר ומתחייב, כי השימוש בשירותים יעשה אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה. הנך מתחייב שלא לעשות בשירותים כל שימוש למעט השימושים שלשמם נוצרו השירותים.
  2. מאחר שהשימוש הוא אישי הוא מותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בשירותים תוך נטילת זהות בדויה או התחזות לאדם אחר. 
  3. אין לעשות בשירות כל שימוש בלתי חוקי או שימוש למטרה בלתי חוקית או לעודד אחר לעשות שימוש בלתי חוקי בשימוש או כל פעילות אחרת בניגוד לכל דין. אין לעשות בשירות כל שימוש פוגעני ו/או מזיק לחברה ו/או לכל צד שלישי אחר ובכלל זה אין לעשות שימוש בכל וירוס, העלול לפגוע במתן השירותים. 
  4. יש להימנע מפגיעה כלשהיא במתן השירותים, בעיצוב, בתכניו ו/או בקישורים הנמצאים באתר, לרבות בדרך של שידור תוכנות או קבצים מזיקים או זדוניים לרבות וירוסים תוכנות נוזקה ו/או תוכנות ריגול או כל מידע או תוכנה שעלולים לפגוע או להזיק לאופן מתן השירותים ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בשירותים לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע.
  5. איסור על הכנסת שינויים

חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בשירות, תכניו ו/או טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרתו. הנך מסכים, כי אין לך את הזכות לבחון, להציג או לשנות כל חלק לרבות קוד המקור של השירותים ו/או האתר.

 1. איסור על העתקה 
  1. חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה, שכפול וכו' של תכנים המופיעים בשירות בין שנמסרו על ידי החברה ובין המופיעים בקישורים הכלולים בשירותים, כן חל איסור לבצע כל העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרת השירותים.
  2. הנך מתחייב, כי לא תבצע כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירותים ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם. לעשות כל שימוש בשירותים באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים ו/או קוד המקור. הוראות פרק זה יפורשו באופן המרחיב את הפעילויות האסורות בקשר לשירותים.
 2. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת שלא: (i) להשתמש בשירותים בכל אמצעי לא מורשה או אוטומטי; (ii) להפר תנאי שימוש אלה או כל הוראות וכללים רלוונטיים אחרים והוראות ביחס לשימוש שלך בשירותים; (iii) להפריע או לשבש את השלמות או לגרום נזק למערכת מחשב או לעקוף או לשנות את הפונקציונליות של השירותים; (iv) להשתמש ברובוטים סורקים ויישומים דומים כדי לאסוף ולעבד תכנים ומידע מהשירותים, לצורך תחרות בשירותים, או בדרכים כאלה שעלולות לפגוע או לשבש את מתן השירותים; (v) לעסוק באמצעות השירותים בכל פעילות בלתי חוקית; (vi) להפר את האבטחה של כל רשת, מחשב, מערכת תקשורת, תוכנה או התקן אשר נחוצים למתן בשירותים.
 3. קניין רוחני
  1. כל המידע הכלול באתר ו/או בשירותים מוגן בזכויות יוצרים ונמצא בבעלות ובשליטה היחידה של החברה ו/או חברות הקשורות לה.
  2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המוצג בו, הכוללים, בין היתר ומבלי לגרוע מזכויות החברה, תוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מדגמים, סימני מסחר, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סאונד ומוזיקה, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר ו/או שיפורים או יצירות נגזרות של אלה הינם קניינה של החברה. 
  3. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, זכויות יוצרים, לרבות ומבלי לגרוע זכויות ביצירות כתובות, מצולמות ומוקלטות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין, סודות מסחריים, זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי, פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. 
  4. הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או חלק ממנו. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר. אין בהוראות תנאי שימוש אלה או במתן האפשרות לביצוע פעולות כלשהן באתר , לרבות השימוש במידע הכלול בהם כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן (ואף לא במשתמע) בנוגע לזכויות קניין כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, בחלק כלשהו באתר.
 4. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמש באתר. לעיון במדיניות הפרטיות של החברה אנא הכנס ל: _____________________ (כתובת מדיניות פרטיות).

 1. תוכן של גורמים שלישיים
  1. חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. 
  2. כל הדעות, ההצהרות, העצות, המידע, השירותים, ההצעות, והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים ליוצרם ו/או בעל הרישיון לפרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. 
  3. החברה אינה מפרסמת ו/או מקדמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

יתר על כן, ככל שהאתר מכיל או יכיל קישורים לאתרים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של קישורים אלו, כל שאלה ובעיה בכל עניין הנוגע לקישורים אלו יש לברר במישרין מול הצד השלישי.

 1. במידה ותבחר להתחבר לקישור שפורסם ע"י צד ג' הנך מאשר שפעולה זו הינה על אחריותך בלבד.
 2. הגבלת אחריות
  1. השירות מועמד לרשותך במצבו כפי שהואAS-IS  וללא אחריות או אבטחה מכל סוג שהוא, למעט זאת הנהוגה בחברת הסליקה של כרטיסי האשראי והינה באחריותה הבלעדית.
  2. החברה לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים במתן שירותים (לרשת האינטרנט או בקווי התקשורת), פגיעה בנגישות או עם הפרעה, פגם או תקלה או כל גורם מזיק אחר. 
  3. החברה תעשה מאמץ, אך אינה יכולה להתחייב, כי השרתים שעליהם יימצא האתר יהיו נקיים בכל עת מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר.

יובהר שהשימוש באתר עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש בגלישה באינטרנט ובכלל זאת חדירה למחשב ווירוסים תכנות זדונות וכד'.

 1. הנך מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם מתן השירותים (לרבות בקשר עם השימוש באתר). יובהר שבשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה ללא יוצא מן הכלל לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל אחר בכל עילה שהיא ובגין כל נזק שהוא הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשירותים לרבות בכל הקשור לשימושך בו או הסתמכותך עליו זאת אף אם החברה ידעה או הייתה יכולה לדעת על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.
 2. על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי אם תמצא החברה אחראית לנזק כלשהו, התרופה הממצה והבלעדית שלה תהיה ביצוע מתוקן של ההזמנה באתר והחברה לא תהיה אחראית למתן תרופות נוספות מעבר לכך, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק לרכוש שלך או של כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש בשירות לרבות השפעת תכנים על משתמש כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או השפעת השירות על התוכנה, החומרה ו/או ציוד הקצה שבו נעשה השימוש.
 4. תרופות
  1. הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 יחולו בגין הפרת הוראות תקנון.
  2. מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרות או נוספות על פי כל דין ו/או תנאי התקנון, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שתהא ובכל עת שבה תחפוץ בכך להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי תקנון זה.
  3. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להפנות כל עניין הנוגע לתנאי השימוש או השירות להכרעת כל ערכאה מוסמכת בכל עת ועל פי שיקול דעתה ובכפוף לסעיף 9 להלן.
 5. כללי
  1. סמכויות שיפוט והדין החל 

בכל סכסוך יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בכל עניין הנוגע לשימוש השירות יהיה בבתי משפט המוסמכים על פי דין במחוז תל אביב בלבד. 

אם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת שחלק כלשהו מתנאי התקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי התקנון ומלבד אותו חלק שנקבע שאינו תקף או שאינו בר אכיפה תבואנה הוראות תקפות ואכיפות הקרובות בתכנן מטרתן ותוצאותיהן ככל האפשר לחלק שלגביו נקבע כאמור.

 1. תקנון זה ממצא את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר ועל כן הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בין המשתמש לבין החברה בכל נושא הנוגע לקבלת השירותים, לרבות לשימושך באתר  ו/או למתן שירותים באמצעותם. אין בעצם תשדורת מידע באמצעות האתר משום יצירת כל קשר חוזי בין המשתמש לבין החברה, אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה. 
 2. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להעביר כל זכות מזכויותיה (ו/או כל חובה מחובותיה ככל שקיימות) בשלמות או באופן חלקי לכל צד שלישי אחר בלא צורך באישור כלשהו ממקבל השירות ובלי שתהיה חייבת לפרסם את הדבר וזאת בכפוף לשמירה על זכויות המשתמש בשירות (ככל שקיימות) כפי שהיו עובר להעברה כאמור.

יובהר, כי משתמש בשירות אינו רשאי להסב או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

 1. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה, שיהוי ו/או עיכוב מצידה של החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא ייחשבו לוויתור על זכות כלשהי ו/או כהסכמה לאיזו הפרה שהיא או לשינוי של תנאי כלשהו מן התנאים האמורים בתקנון זה.
 2. בכל שאלה שתתעורר בכל הנוגע לשירות ניתן לצור עמנו קשר לכתובת דואר אלקטרוני info@nomadiq.co.il